สุขใจ ห่างไกลโรค

My Doctor : จบจาก คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

HIGHLIGHT

  • ตกขาว อย่าตกใจ!

    ตกขาวเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่สร้างความวิตกกังวลให้กับผู้หญิงจำนวน มาก...

  • เรื่องราว เรื่องรา

    รา เป็นจุลินทรีย์ มีทั้งชนิดที่ไม่ก่อให้เกิดโรคและชนิดที่ก่อให้เกิดโรค...

  • โรคเมอร์ส (MERS)

    เมอร์สเป็นโรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจ ติดต่อได้โดยการสัมผัสกับผู้ป่วย...